RASPORED PREDAVANJA U DESETOM SEMESTRU:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Raspored predavanja u desetom semestru

SEMINARI

Pravo društava - seminar

 

 

MODULI


Kaznenopravni modul

Kriminalistika

Kriminologija

Ljudska prava i kazneno pravosuđe

Maloljetničko kazneno pravo

Međunarodno kazneno pravo

Penitencijarno pravo

 

Međunarodnopravni modul

Diplomatsko i konzularno pravo

Međunarodno pravo mora

Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava

Pravo međunarodnih organizacija

Razvoj međunarodnog prava

 

Građanskopravni modul

Autorsko pravo

Građansko pravo - ugovorne obveze

Osnove europskog privatnog prava

Zemljišnoknjižno pravo

Javnobilježničko pravo – napomena: vrijeme održavanje nastave će se odrediti u dogovoru sa
studentima

Izvanparnično i ovršno pravo - napomena: vrijeme održavanje nastave će se odrediti u dogovoru sa
studentima

 

Pravo Europske unije

EU Internal Market Law

European Private International Law

Fundamental Rights in the EU

Jurisdiction and Role of the European Court of Justice

Kazneno pravo Europske unije - napomena: vrijeme održavanje nastave će se odrediti u dogovoru sa
studentima

Europsko međunarodno privatno pravo - napomena: vrijeme održavanje nastave će se odrediti u
dogovoru sa studentima

 

Ustavno-upravni modul

Izborno pravo i izborni sustavi

Prava građana - tradicijske osnove

Pravo okoliša

Upravno procesno pravo

Lokalna samouprava - napomena: vrijeme održavanje nastave će se odrediti u dogovoru sa studentima

 

Trgovačkopravni modul

Bankarsko pravo

Insolvencijsko pravo

Pravo industrijskog vlasništva

Pravo konkurencije

Pravo osiguranja

Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem