Repozitorij

Kako inicirati postupak pred Etičkim povjerenstvom Pravnog fakulteta u Zagrebu

Postupak pred Etičkim povjerenstvom Pravnog fakulteta u Zagrebu uređen je Etičkim kodeksom Sveučilišta Zagrebu.

Svaki član sveučilišne zajednice, kao i druga tijela, mogu potaknuti dekana Pravnog fakulteta ili rektora Sveučilišta u Zagrebu da podnese zahtjev za pokretanje postupka pred Etičkim povjerenstvom. Taj postupak ovlašteni su pokrenuti i dekan ili rektor i po vlastitoj inicijativi. 

Zahtjev za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa, kojim se formalno pokreće postupak pred Etičkim povjerenstvom, podnosi dekan sastavnice ili rektor Sveučilišta.

Ako se zahtjev za davanjem mišljenja odnosi na mišljenje o sukladnosti djelovanja ili ponašanja dekana ili rektora s načelima i pravilima Etičkog kodeksa, inicijator se može obratiti Fakultetskom vijeću Pravnog fakulteta ili Senatu Sveučilišta koji će većinom glasova svih članova odlučiti hoće li se pokrenuti postupak pred Etičkim povjerenstvom.

Prilikom inicijative:
-    potrebno je točno i precizno  opisati koje je načelno pitanje o kojem je riječ,  
-    navesti konkretne okolnosti slučaja i djelovanje odnosno ponašanje za sukladnost kojih se s načelima i pravilima Etičkog kodeksa traži mišljenje,
-    mogu se podnijeti relevantne isprave i materijal, kao i navodi o odredbama Etičkog kodeksa u vezi s kojima se osobito traži mišljenje

Ako dekan ili rektor ne podnesu zahtjev Etičkom povjerenstvu Pravnog fakulteta u roku 30 dana, inicijator se može obratiti Etičkom savjetu Sveučilišta koji je ovlašten, ako to smatra potrebnim, sam pokrenuti odgovarajući postupak.

Ako u povodu inicijative drugih tijela ili članova sveučilišne zajednice ovlaštene osobe i tijela ne podnesu zahtjev nadležnom etičkom povjerenstvu u roku 30 dana, inicijator se može obratiti Etičkom savjetu, koji je u tom slučaju ovlašten, ako to smatra potrebnim, sam pokrenuti odgovarajući postupak.